Skoči na glavno vsebino

Organizacija zavoda

USTANOVITELJ

Ustanovitelj zavoda je občina Tolmin.
Odlok o ustanovitvi, usklajen z novo šolsko zakonodajo, je bil sprejet v aprilu 1997 ter objavljen v uradnem listu RS, 6/97) Odlok o ustanovitvi je bil spremenjen in dopolnjen v novembru 1998, decembru 2001 in juniju 2004.

Zavod opravlja program osnovnošolskega izobraževanja, ki obsega obvezni in razširjeni program.

Obvezni program: obvezni predmeti, izbirni predmeti, ure oddelčne skupnosti, prilagojeni program.

Razširjeni program: podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, šola v naravi, druge dejavnosti.

ORGANI UPRAVLJANJA

Svet zavoda
Svet zavoda je najvišji organ šole. Sestavlja ga 5 predstavnikov delavcev šole, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki ustanovitelja.

Pristojnosti sveta zavoda:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja;
 • sprejema program razvoja vrtca oziroma šole;
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki;
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca;
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Ravnatelj
Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ šole in vrtca.

Pomočnik ravnatelja
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Učiteljski zbor
Učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji šole, delavci šolske svetovalne službe, računalnikar in knjižničarka. Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenja o letnem delovnem načrtu, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Oddelčni učiteljski zbor
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku.

Razrednik
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Strokovni aktivi
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področji. Strokovni aktivi šole obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnavajo pripombe staršev, učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. Sestati se morajo najmanj trikrat letno.

DRUGI ORGANI ŠOLE

Svet staršev
Za organizacijo in uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku.

Naloge:

 • predlaga nadstandardne programe;
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
 • daje mnenje o predlogu razvojnega programa in letnega del. načrta;
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnih problemih;
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
 • voli predstavnike v svet šole;
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Oddelčne skupnosti

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranja učencev enega oddelka. Učenci volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer:

 • obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju;
 • organizirajo pomoč sošolcem v različnih težavah;
 • obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega delovanja;
 • dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dni dejavnosti, ekskurzij, šolskih prireditev in interesnih dejavnosti;
 • predlagajo razredniku ugotavljanje ustreznosti posamezne ocene;
 • sodelujejo pri ocenjevanju, oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti;
 • organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim hišnim redom;
 • organizirajo različne akcije in prireditve;
 • opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

Skupnost učencev šole

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki sprejme letni program dela.

Naloge:

 • zbira mnenja in predloge oddelčnih skupnosti, ki se nanašajo na program pouka, dneve dejavnosti, ekskurzije …
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev;
 • opozarja na kršitve le teh;
 • organizira šolske prireditve, sodeluje pri šolskem radiu in časopisu;
 • načrtuje in organizira skupne akcije;
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja;
 • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem;
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole. Mentorja lahko predlagajo predstavniki oddelčnih skupnosti.

Šolski parlament

Je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli, ne more pa biti manjše od 9.

Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Skliče ga ravnatelj ali mentor skupnosti učencev šole.

Predloge, mnenja in pobude, oblikovane v skupnosti učencev, vsaj enkrat letno obravnavajo učiteljski zbor, svet staršev in svet šole.

Dostopnost