Skoči na glavno vsebino

Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1.   Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči

Most na Soči 18 A

5216 Most na Soči

telefon: +386 5 38 41 560
fax: +386 5 38 41 570

e-pošta: info(na)os-mostnasoci.si

Matična št.: 5089506000
Davčna št.: SI59594063

Odgovorna uradna oseba Mojca Florjančič, v. d. ravnateljice
Datum prve objave kataloga december, 2013
Datum zadnje spremembe december, 2013
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.os-mostnasoci.si/
Druge oblike kataloga Katalog je dostopen v tiskani verziji v tajništvu šole.

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: Osnovnošolska vzgoja in izobraževanje ter vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči
Most na Soči 18 a, 5216 Most na SočiPodružnična šola Dolenja Trebuša
Dolenja Trebuša 68, 5283 Slap ob Idrijci, Slovenija

Podružnična šola Podmelec
Kneža 1, 5216 Most na Soči, Slovenija

Podružnična šola Šentviška Gora
Šentviška Gora 31, 5283 Slap ob Idrijci, Slovenija

Vrtec pri osnovni šoli
Most na Soči 21 a, 5216 Most na Soči, Slovenija

Organigram zavoda
 • organigram OŠ Dušana Muniha
2.2 Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Odgovorna oseba: Mojca Florjančič, v. d. ravnateljice

Telefon: 05 38 41 562

E-mail: ravnateljica(na)os-mostnasoci.si

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
Notranji predpisi
 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šolske prehrane
 • Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti  
 • Pravila o hišnem redu na Osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči
 • Vzgojni načrt OŠ Dušana Muniha Most na Soči
 • Pravila šolske prehrane
Državni predpisi Zakoni in pravilniki:

Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov Trenutno ni predpisov
2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni delovni načrt Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči
 • Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta s samoevalvacijskim poročilom Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči (dostopno v tajništvu šole)
 • Poslovno poročilo Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči (dostopno v tajništvu šole)
2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ Vpis v 1. razred.

Imenovanje ravnatelja.

2.7 Seznam javnih evidenc s katerimi zavod upravlja
Seznam evidenc – jih ni.
2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda.

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Večino informacij je dostopna preko spleta.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

Stroški posredovanja informacij  

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)  

 

Dostopnost