Izbirni predmeti

Šolsko leto 2017/18

Ponujeni obvezni izbirni predmeti

Ponujeni neobvezni izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti za učence 7., 8. in 9. razreda v šolskem letu 2016/17

italijanščina 1, italijanščina 2, italijanščina 3, izbrani šport nogomet, multimedija, obdelava gradiv: les, računalniška omrežja, šahovske osnove, španščina 1, šport za sprostitev, šport za zdravje, turistična vzgoja, urejanje besedil, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Neobvezni izbirni predmeti za učence 1., 4., 5. in 6. razreda v šolskem letu 2016/17

1. razred – angleščina
4. do 6. razred – šport, tehnika, računalništvo in umetnost (gledališka dejavnost).